/

Formualrz Promocyjny

Imi´┐Ż i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb´┐Żdne do obs´┐Żugi powy´┐Ższego zg´┐Żoszenia. Wys´┐Żanie formularza jest r´┐Żwnoznaczne z wyra´┐Żeniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r´┐Żwnie´┐Ż w przysz´┐Żo´┐Żci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib´┐Ż przy
ul. Po´┐Żczy´┐Żskiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze´┐Żnie przyjmuj´┐Ż do wiadomo´┐Żci, i´┐Ż przys´┐Żuguje mi prawo do wgl´┐Żdu, wstrzymania przetwarzania oraz usuni´┐Żcia w/w danych osobowych.

Oryginalne akcesoria Volkswagen - Sklep internetowy
Golf Runout.
Wybierz Volkswagena z ochron´┐Ż pogwarancyjn´┐Ż i dodatkowym wyposa´┐Żeniem w cenie. Zyskaj nawet 11 000 z´┐Ż.
Volkswagen Business Care. Wiele korzy´┐Żci. Jedna rata.
detailing i foliowanie

Compact

Limousine

Kombi

MPV

SUV

Cabriolet

Sport

Arteon ju┐ w naszym salonie Nowy Volkswagen Touareg Umˇw siŕ na jazdŕ prˇbn▒

*) Informacje zawarte na stronie nie s▒ prawnie wi▒┐▒ce i nie maj▒ charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdjŕcia jedynie przyk│adowo obrazuj▒ prezentowane treÂci. Niektˇre elementy wyposa┐enia opisane i demonstrowane na stronie mog▒ byŠ dostŕpne tylko w wybranych krajach lub wy│▒cznie za dodatkow▒ op│at▒. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produktˇw w danym kraju nale?y kontaktowaŠ siŕ z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wi▒┐▒ce ustalenia dotycz▒ce wyposa┐enia i specyfikacji pojazdu nastŕpuj▒ ka┐dorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Poziomy CO2 lub poziomy zu┐ycia paliwa przedstawione na niniejszej stronie s▒ poziomami, ktˇre zosta│y okreÂlone podczas Âwiadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mog│y zostaŠ niew│aÂciwie okreÂlone. Dok│adamy wszelkich stara˝ aby wyjaÂniŠ t▒ kwestiŕ mo┐liwie jak najszybciej i, jeÂli zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziomˇw we wspˇ│pracy z odpowiednimi w│adzami.